www.sallehskss.blogspot.com. Powered by Blogger.
RSS

RPH

4. Rancangan Pengajaran Harian 1

4.1   Rancangan Pengajaran 1
Tarikh/ Hari       :  Isnin                                                             Masa       :  7.40 – 8.40 pagi
Kelas                :  5 Cerdas                                                      Bil. Pelajar : 35 Murid
Mata pelajaran :  Bahasa Melayu                                            Tema         : Kekeluargaan
Tajuk                :  Rumahku Syurgaku
Objektif :  
Murid dapat
a)  Menyatakan  5  kata panggilan yang sesuai dalam perbualan keluarga
b) Membaca petikan teks muka surat 2 dan 3 dengan lancar.
c) Membina  3 ayat daripada kata panggilan tersebut.
Sistem Bahasa :  Kata Ganti Nama Diri/ Kata Panggilan  Kata Nama Khas.
Kosa Kata         :   salasilah, berhijrah, anak tunggal
Pengetahuan Sedia Ada:
Semua murid mengenali ahli keluarga asas  dan boleh membaca.
Bahan :  Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 5, buku latihan, Cd lagu, komputer riba, Lcd
               Projektor, Pembesar Suara.
Pengisian Kurikulum :
                                  Nilai – Hormat menghormati, bekerjasama
                                  Ilmu   -  Kajian Tempatan, Pendidikan Moral
                                  KBT -  KB(menyenarai),  KP(muzik, visual, kontekstual)Kemahiran:
Fokus Utama:
 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan  seharian dengan menggunakan
       kata, ungkapan, ayat, sebutan, intinasi dan nada yang sesuai.
      1.1 Aras 1 (i) Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam 
                            perbualan.
Fokus Sampingan :
5.1  Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi betul dan memahami
       perkara yang dibaca.
       5.1  Aras 1 (i) Membaca petikan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan
                              Ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.
8.1  Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk
        8.1 Aras 1 (i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat.

Langkah/Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran Pembelajaran
Catatan
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Set Induksi
 ( 5 minit )
Lagu “Sayang Ibu Sayang Bapa” ( buku teks m.s 1)

Memasang lagu “Sayang Ibu Sayang Bapa” pada komputer riba besambung dengan LCD dan pembesar suara.
Mendengar dan menyanyikan lagu bersama-sama

BBM : Cd lagu
Rujuk
lampiran 1

Disertakan video lagu pada
URL 2
Langkah 1
( 8 minit )
Keluarga
Menayangkan gambar keluarga asas dan bersoaljawab kata panggilan
Menjawab kata panggilan berdasarkan gambar keluarga. Contoh: bapa,ibu dll

BBM : Slaid gambar keluarga

Nilai : kasih sayang
Langkah 2
( 15 minit )
Bacaan dengan lancar dan intonasi yang betul,

Mendengar bacaan dari murid secara kelas dan individu terpilih.Membaca dialog  buku teks muka surat 2 dan 3 dengan lancar dan intonasi yang betul.

    

BBM : buku teks
Rujuk
Lampiran 2
Langkah  3
( 10 minit )
Kata panggilan/Kata Ganti Nama Diri, Kata Nama Khas.

Menyoal murid kata panggilan/Kata Ganti Nama Diri,Kata Nama Khas yang terdapat dalam dialog  dan menulisnya di papan putih

Menyenaraikan 
kata panggilan/Kata Ganti Nama Diri,Kata Nama Khas yang terdapat dalam dialog


Langkah 4
(  8 minit )
Menyebut dan memahami maksud setiap Kata panggilan/Kata Ganti Nama Diri, Kata Nama Khas.

Menerangkan cara penggunaan Kata panggilan/Kata Ganti Nama Diri, Kata Nama Khas.
yang ditulids di papan putih.
Menyebut, memahami dan menyalin dalam buku tulis

Langkah 5
( 9 minit )
Latihan
Mengedarkan lembaran kerja
Menulis Kata panggilan/Kata Ganti Nama Diri, Kata Nama Khas dan membina ayat.


Penutup
( 5 minit )

Rumusan Kesalahan murid  dan membaiki ayat yang salah
Membuat pembetulan kesalahan yang telah dikesanRefleksi :
                  Semua murid 35/35 mencapai objektif (a) dan (b).  30/35 mencapai objektif (b). Terdapat 5 orang murid yang tidak dapat menulis ayat dengan betul. Kesalahan tanda bacaan dan ejaan paling ketara. Murid kurang perbendaharaan kata menyebabkan mereka ttidak dapat membina ayat dengan baik. Bacaan dialog memuaskan tetapi masih terdapat murid yang tidak dapat memperdengarkan suara dengan kuat dan jelas.


4.2   Rancangan Pengajaran 2
Tarikh/ Hari       :  Selasa                                                         Masa       :  10.00 – 11.30 pagi
Kelas                :  5 Cerdas                                                      Bil. Pelajar : 35 Murid
Mata pelajaran :  Bahasa Melayu                                            Tema         : Kekeluargaan
Tajuk                :  Rumahku Syurgaku
Objektif :  
Murid dapat
a)  Menyebut 5 Kata Ganti Nama Diri yang terdapat dalam petikan muka surat 4
b)  Menyatakan 3 ayat tunggal dan 3 ayat majmuk yang terdapat dalam petikan yang dibaca.
c)  Membina 3 ayat tunggal dan 3 ayat majmuk dengan betul.
Sistem Bahasa :  Ayat tunggal dan ayat majmuk
Kosa Kata         :  afiat, program, sediakala, tempat peranginan
Pengetahuan Sedia Ada:
Semua murid mengenali dan memahami Kata Ganti Nama Diri/Kata Panggilan yang telah dipelajari pada pelajaran yang lepas..
Bahan :  Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 5, buku latihan, Cd lagu, komputer riba, Lcd
               Projektor, Pembesar Suara.
Pengisian Kurikulum :
                                  Nilai – Hormat menghormati
                                  Ilmu   -  Kajian Tempatan
                                  KBT -  KB( menjana idea),  KP(muzik, kontekstual)
Kemahiran:
Fokus Utama:       
8.1  Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk
        8.1 Aras 1 (i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat.
 Fokus Sampingan :
5.1  Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi betul dan memahami
       perkara yang dibaca.
       5.1  Aras 1 (i) Membaca petikan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan
                               Ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.
                          (ii) Menerangkan makna perkataan dan maksud frasa dan ayat.

Langkah/Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran Pembelajaran
Catatan
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Set Induksi
 ( 5 minit )
Surat kiriman tidak rasmi
Bersoaljawab surat-surat yang pernah dihantar atau diterima oleh murid.
Memberi respons dengan menceritakan isi surat yang pernah ditulis atau diterima
Nilai: berani
Langkah 1
( 10 minit )
Bacaan dengan intonasi dan sebutan yang betul.
Mendengar dan menyemak bacaan murid buku teks m,s 4
Membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul
BBM : buku teks
Rujuk
Lampiran 3
Langkah 2
( 10 minit )
Makna perkataan
Menjelaskan perkataan-perkataan yang sukar difahami murid
Menyatakan perkataan yang sukar dan mendengar penjelasan guru

Langkah  3
( 12 minit )
Kata Ganti Nama Diri
Membimbing murid mencari Kata Ganti Nama Diri
Membaca petikan  m.s 4 dan menggariskannya secara individu.
Nilai : berdikari
Langkah 4
( 15 minit )
Ayat tunggal dan ayat majmuk
Memberi penerangan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan menggunakkan kemudahan slaid power point.
Mendengar dan memahami sambil berinteraksi dengan guru
BBM : Slaid Power Point.
Langkah 5
( 15 minit )
Mengenalpasti ayat tunggal dan ayat majmuk
Membimbing murid mencari ayat tunggal dan ayat majmuk
Mencari dan menyalin ayat tunggal dan ayat majmuk yang terdapat dalam buku teks m.s 4

Langkah 6
( 20 minit )
Membina ayat tunggal dan ayat majmuk
Membimbing murid membina ayat
Membina tiga ayat tunggal dan tiga ayat majmuk dalam buku tulis


Penutup
( 3 minit )
rumusan
Memuji kelebihan murid dan memperbaiki kelemahan murid
Mendengar dan membetulkan kesalahan yang dilakukan.Refleksi:
            Semua murid 35/35 dapat mencapai objektif (a).  31/34 dapat mencapai objektif pengajaran (b).  28/35 mencapai objektif pengajaran (c).   4 orang murid masih lagi mengalami kekeliruan jenis ayat tunggal dan ayat majmuk. Proses mengenalpasti ayat memakan masa yang lama berbanding dengan murid-murid yang lain. 28 orang murid dapat membina ayat tunggal dan ayat majmuk namun terdapat kelemahan dari segi stuktur ayat dan kata hubung yang digunakan. Masih terdapat beberapa orang murid melakukan kesalah tanda bacaan dan ejaan dan ayat-ayat yang dibina oleh mereka.             


 4.3   Rancangan Pengajaran 3
Tarikh/ Hari       :  Rabu                                                            Masa       :  7.40 – 8.40 pagi
Kelas                :  5 Cerdas                                                      Bil. Pelajar : 35 Murid
Mata pelajaran :  Bahasa Melayu                                            Tema         : Kekeluargaan
Tajuk                :  Keluarga Harmoni Hidup Diberkati
Objektif :  
Murid dapat
a)  Menulis sekurang-kurangnya 5 isi-isi penting berdasarkan dialog m.s 6
b)  Membaca  dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul.
c)  Membina sekurang-kurangnya 2 ayat daripada Kata Nama Am dan 2 ayat daripada Kata  
     Nama Khas.
Sistem Bahasa :  Kata Nama Am dan Kata Nama Khas
Kosa Kata         :   Kem Motivasi Jati Diri
Pengetahuan Sedia Ada:
Semua murid  telah mengenali ahli keluarga kembangan terutamanya nenek dan mengetahui aktiviti perkelahan.
Bahan :  Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 5, buku latihan,  komputer riba, Lcd
               Projektor, Pembesar Suara.
Pengisian Kurikulum :
                                  Nilai – Hormat menghormati,  berdikari, berani
                                  Ilmu   -  Kajian Tempatan,  Sivik dan Pendidikan Moral
                                  KBT -  KB(menjana idea),  KP(interpersonal, visual, kontekstual)


Kemahiran:
Fokus Utama:
5.1  Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi betul dan memahami
       perkara yang dibaca.
        5.1  Aras 2 (ii) Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks
Fokus Sampingan :
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.
     8.1 Aras 2 (i) Membina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat.
5.1  Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi betul dan memahami
       perkara yang dibaca.
       5.1 Aras 1 (i) membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan
                          ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.


Langkah/Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran Pembelajaran
Catatan
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Set Induksi
 ( 5 minit )
Perkelahan keluarga
Menayangkan slaid aktiviti perkelahan  keluarga.
Menyoal murid berkaitan dengan gambar-gambar tersebut

Menjawab soalan secara lisan secara indivu dan secara kelas
BBM : Slaid Power Point

Nilai : berani
Langkah 1
( 15 minit )
Membaca dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul
Menyemak dan mendengar bacaan dialog buku teks m.s 6.
Membetulkan kesilapan secara yang dilakukan oleh murid
Membaca dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul secara individu.
BBM: buku teks
Rujuk
Lampiran 4
Langkah 2
( 10 minit )
Mencari isi-isi penting
Panduan cara mendapatkan isi-isi penting
Membaca secara senyap dan mencari isi-isi petikan dalam dialog m.s 6 dan menulisnya di dalam buku latihan.
Nilai; berdikari
Langkah  3
( 10 minit )
Kata Nama Am dan Kata Nama Khas
Penerangan Kata Nama Am dan Kata Nama Khas
Menyenaraikan Kata Nama Am dan Kata Nama Khas yang terdapat dalam dialog dan menulisnya didalam buku latihan.

Langkah 4
(  15 minit )
Membina ayat
Menyemak ayat yang dibina oleh murid.
Membina 2 ayat menggunakan perkataan Kata Nama  dan 2 ayat menggunakan perkataan Kata Nama Khas.

Penutup
( 5 minit )

Membimbing dan memantau kerja murid
Menyiapkan latihan


Refleksi :
                 Semua murid 35/35 dapat mencapai objektif (b) walaubagaimanapun masih terdapat 5 orang murid yang tidak dapat membaca dengan kuat kerana tidak mempunyai keyakinan diri yang teguh dan malu pada rakan-rakan yang lain. 30/35 dapat mencapai objektif pengajara (a). 5 orang tidak dapat mencari lima isi dengan lengkap. Kumpulan murid ini mengambil masa yang lama bagi menyiapkan latihan ini. 32/35 orang murid dapat mencapai objektif pengajaran (c). 3 orang murid lagi tidak dapat menyiapkan ayat kerana kesuntukan masa.            

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 comments:

Post a Comment